Menu
Artikel 1 - Definitie
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder
Meubelstyliste: Meubelstyliste Marijke Jansen, gevestigd en kantoor houdende te 4641 RB Ossendrecht aan de Calfven 42.
Opdrachtgever: degene die aan Meubelstyliste een opdracht verstrekt c.q. die bij Meubelstyliste een bestelling plaatst c.q. diegene met wie Meubelstyliste een overeenkomst sluit.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Meubelstyliste tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Meubelstyliste, hierna te noemen: “de voorwaarden”.
2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Meubelstyliste uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Meubelstyliste aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offertes
3.1 Elke van Meubelstyliste uitgegane offerte is vrijblijvend, onverbindend en heeft een maximale geldigheidsduur van veertien dagen.
3.2 Zaken en/of dienstverlening door Meubelstyliste niet uitdrukkelijk vermeld in de offerte, en/of niet uitdrukkelijk vermeld in de tussen partijen gesloten overeenkomst, maken geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen. De levering van zaken en/of dienstverlening van Meubelstyliste beperkt zich tot het vermelden in de offerte / overeenkomst.
3.3 Prijsvermeldingen op de website van de Meubelstyliste, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
3.4 Op alle offerte, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Meubelstyliste is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door Meubelstyliste, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdracht bevestiging door Meubelstyliste respectievelijk de dag waarop Meubelstyliste een door opdrachtgever geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.
4.2 Meubelstyliste heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
4.3 Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in de algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 5.
4.4 Na totstandkoming van de overeenkomst heeft opdrachtgever veertien dagen de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden, de overeenkomst met Meubelstyliste ongedaan te maken. Bij annulering binnen deze termijn wordt het product geretourneerd, en worden eventuele betalingen teruggestort.

Artikel 5 – Prijs
5.1 De door Meubelstyliste opgegeven prijzen zijn, indien anders vermeld, in Euro, inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering.
5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijs factoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Meubelstyliste de zaken kocht, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Meubelstyliste gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.3 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in artikel 5.2 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Meubelstyliste nog te leveren zaken.

Artikel 6 – Verpakking verzending
6.1 Meubelstyliste bepaalt de wijze van verzending en verpakking tenzij opdrachtgever Meubelstyliste terzake tijdig schriftelijk anders instrueert. In eerste instantie wordt de pakket leverdienst verzorgd door TNT Post en worden de verzendkosten dienovereenkomstig diens tarieven gehanteerd.
6.2 De verpakkingskosten worden opdrachtgever seperaat in rekening gebracht.
6.3 Verpakking en/of restmaterialen worden door Meubelstyliste niet teruggenomen.

Artikel 7 – Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de website van de Meubelstyliste, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
7.2 Door Meubelstyliste uitgebrachte offertes, alsmede door Meubelstyliste vervaardigde of verstrekte tekeningen, folders, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Meubelstyliste, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, en mogen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden, danwel gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld worden, in welke vorm dan ook.
7.3 Alle door Meubelstyliste verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door Meubelstyliste te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend en worden door Meubelstyliste verstrekt zij wijze van niet bindende informatie.
7.4 Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door Meubelstyliste te vervaardigen / te leveren zaken, geven opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

Artikel 8 – Levertijd
8.1 Door Meubelstyliste haar offerte opgegeven levertijd danwel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij Meubelstyliste uitdrukkelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
8.2 Overschrijding van de levertijd verplicht Meubelstyliste niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderzins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan een maand, dan kan de overeenkomst worden ontbonden, zonder echte aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
8.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door Meubelstyliste bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Meubelstyliste vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
8.4 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
8.5 Meubelstyliste is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Artikel 9 – Risico- en eigendomsovergang
9.1 Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Meubelstyliste hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 8.4 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, met inachtneming van het vermelde in artikel 14.
9.2 De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retour zendingen betreft. Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.
9.3 Indien opdrachtgever Meubelstyliste zaken ter bewerking, reparaties, inspectie of anderzins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Meubelstyliste voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf te zorgen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 Meubelstyliste behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
10.2 Indien Meubelstyliste in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van Meubelstyliste geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Meubelstyliste tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Meubelstyliste
10.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd voor het in ariktel 10.1 en 10.2 vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.
10.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Meubelstyliste te bewaren.
10.5 Indien zich een situatie voordoet waarbij Meubelstyliste op goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele plichtingen jegens Meubelstyliste te voldoen, is Meubelstyliste gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient Meubelstyliste alle medewerking ter zake verlenen.
10.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 10.6, wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs ter keuze van Meubelstyliste 100% voorafgaand aflevering (via Ideal betaling of voorafgaande overmaking op het betreffende rekeningnummer van Meubelstyliste).
11.2 Meubelstyliste is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Meubelstyliste is voldaan.
11.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens opdrachtgever te geschieden ten kantore van Meubelstyliste of op een door Meubelstyliste aan te wijzen bankrekening.
11.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vorderingen vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde minimum van het incasso tarief.
11.5 Door Meubelstyliste in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Meubelstyliste door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
11.6 Door Meubelstyliste in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
11.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 – Garantie
12.1 Meubelstyliste verstrekt op de door haar geleverde zaken en/of de door haar geleverde materialen garantie na overleg van een origineel aankoopbewijs. Voor particulieren en bedrijven geldt een garantie van zes maanden na factuurdatum.
12.2 De onder de in artikel 12.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Meubelstyliste worden gecontroleerd en bij een foutdiagnose worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Meubelstyliste of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keus van Meubelstyliste.
12.3 Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 12.2 waaronder begrepen transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage zijn voor rekening van opdrachtgever.
12.4 De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de installatie of montage van de zaken op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
C: indien de opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Meubelstyliste zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van temperatuurverschillen (i.g.v. werking van het hout) of vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien de zaak niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien de zaak wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien zaken worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Meubelstyliste echter geen defect geconstateerd kan worden.
12.5 Door reparatie en/of vervanging van een zaak gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt zes maanden garantie gegeven.
12.6 Ter zake van door Meubelstyliste uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.
12.7 Het beweerdelijk niet nakomen door Meubelstyliste van haar garantie verplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen die hem voortvloeien uit enige met Meubelstyliste gesloten overeenkomst.

Artikel 13 –Reclames
13.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de zaak schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Meubelstyliste. Na het verstrijken van deze termijn wordt Meubelstyliste geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Meubelstyliste er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
13.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
13.3 Indien een reclame door Meubelstyliste gegrond wordt bevonden, kan Meubelstyliste overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
B: het geleverde te herstellen van eventuele gebreken.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
13.4 De opdrachtgever dient in alle gevallen Meubelstyliste drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid.
14.1 De aansprakelijkheid van Meubelstyliste is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 vermelde garantie verplichting en is ten allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
14.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Meubelstyliste in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Meubelstyliste niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Meubelstyliste.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart Meubelstyliste te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding
Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolg van onafhankelijke omstandigheden als overmachtssituaties is Meubelstyliste gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Meubelstyliste tot enige schadevergoeding.

Artikel 16 – Intentieverklaring
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2019 Meubelstyliste | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.